Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια οδοντιατρικών υλικών

Διαγωνισμοί | 05/04/2021

      Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 5η/12-03-2021 (θέμα 14ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών για ένα έτος, (CPV :33141800-8).

      Προϋπολογισμός δαπάνης 6.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.