Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμηθεια μηχανήματος Τομογραφίας Οπτικής Συνοχής

Διαγωνισμοί | 21/04/2021

     Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 7η/01-04-2021 (θέμα 21ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μηχανήματος Τομογραφίας Οπτικής Συνοχής (OCT) , (CPV :33122000-1). Προϋπολογισμός δαπάνης 50.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.