Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη προμήθεια τροφίμων

Διαγωνισμοί | 03/03/2021

           Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 2η/4.02.2021 (θέμα 25ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης α) την χαμηλότερη τιμή και β) με ποσοστό έκπτωσης για την προμήθεια τροφίμων (CPV :15000000-8), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος.

Προϋπολογισμός δαπάνης 325.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.