Προκήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Διαγωνισμοί | 09/02/2021

                                                                                         Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 28η/29-12-2020 (θέμα 4 ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης - κίνησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσής του, για τη προμήθεια Υγρών καυσίμων (CPV:09100000-01) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος .

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 105932.

Προϋπολογισμός δαπάνης 400.000, 00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. 17%