Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών σε Εσωτερικό Ελεγκτή για ένα Έτος

Διαγωνισμοί | 08/06/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 8/15-4-2021 (θέμα 21) απόφασης ΔΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών σε εσωτερικό ελεγκτή για ένα έτος,
(CPV :79212200-5).
Προϋπολογισμός δαπάνης 7.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 23/6/2021  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.
Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Πανάγος Νικόλαος τηλ. 22510 29753.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

                                                                                                       
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ