Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Αιμοστατικών Υλικών

Διαγωνισμοί | 01/02/2021

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 19η/22-9-2020 (θέμα 10ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό, για την προμήθεια αιμοστατικών υλικών , με CPV 33141127-6, για ένα (1) έτος,  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).