ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/8/2017

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10),

αναρτούνται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν την εκτέλεση του

Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα 01-01-2017 έως 31/8/2017