ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτούνται οι

παρακάτω πίνακες που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ

για το διάστημα 01/01/2017 έως 31/12/2017.

Αρχείο: