ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/01/2018 ΕΩΣ 30/04/2018

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτώνται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα 01/01/2018 έως 30/04/2018.