ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1-1-2018 ΩΣ 31-7-2018

Δελτία Τύπου | 14/08/2018

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτώνται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα 01/01/2018 έως 31/07/2018.