ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1-1-2018 ΩΣ 31-5-2018

Δελτία Τύπου | 15/06/2018

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτώνται οι παρακάτω πίνακες

που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα 01/01/2018 έως 31/05/2018.