ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 ΩΣ 28-2-2017

 

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτούνται οι

παρακάτω πίνακες που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ

για το διάστημα 01-01-2017 έως 28/2/2017.