ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ απο 01/01/2018 έως 31/08/2018

Δελτία Τύπου | 14/09/2018

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτώνται οι παρακάτω

πίνακες που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα

01/01/2018 έως 31/08/2018