Κλήρωση Επιτροπής Διαγωνισμού για Προμήθεια Σχισμοειδούς Λυχνίας