ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTIVIRUS

ΘΕΜΑ: Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια antivirus για τους υπολογιστές του Γ.Ν.Μ. «Βοστάνειο».

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19η/22-9-2020 (θέμα 37ο) απόφαση ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια antivirus (CPV:48700000-5) για τους υπολογιστές του με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται ο ΦΠΑ ο οποίος αναλογεί.

Συνολικό ποσό έγκρισης 14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.