ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαγωνισμοί | 14/08/2019

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 17η/10-07-2019 (θέμα 83ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Ανάθεση της συντήρησης του συνόλου των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος (CPV :50750000 -7).
Προϋπολογισμός δαπάνης 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 26-08-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.