ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Διαγωνισμοί | 23/07/2019

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/13-5-2019 (θέμα 151) απόφασης Δ.Σ., ζητά την υποβολή κλειστής προσφοράς για την ανάθεση του ελέγχου –συντήρηση- αναγόμωση και αντικατάσταση πυροσβεστήρων για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή η οποία θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 2540/07-11-2011.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.500€ με ΦΠΑ.