ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16η/13-7-2017 (θέμα 33o)  ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την συντήρηση των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, του Γ.Ν.Μ. “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”.
  Συνολικό ποσό έγκρισης 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.