ΑΊΤΗΜΑ ΚΑΤΆΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης μετά από το υπ'αριθμ. 16307/13-10-2017 αίτημα των αρμοδίων ιατρών και την υπ'αριθμ. 11η/25-10-2017 (Θέμα 6ο) απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, ζητά την υποβολή κλειστής προσφοράς για την προμήθεια Νευροχειρουργικών υλικών (CPV: 33140000-3), για δημιουργία παρακαταθήκης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Αρχείο: