ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7η/12-5-2020 (θέμα 7o)  ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση των δημοσιεύσεων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης για ένα (1) έτος.
            Παρακαλούμε να καταθέσετε τη προσφορά σας (τιμή) με ποσοστό έκπτωσης επί των νομίμων τιμών που αφορά το Δημόσιο.
      Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
      Η τιμή θα  είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α. με το οποίο θα επιβαρύνεται η προσφερόμενη τιμή.    
         Συνολικό ποσό έγκρισης 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.