ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Αίτημα κατάθεσης κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια συσκευών έγχυσης υγρών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 15/11-6-2018 (θέμα 11 o) ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια συσκευών έγχυσης υγρών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα έτος. Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α. με το οποίο θα επιβαρύνεται η προσφερόμενη τιμή. Συνολικό ποσό έγκρισης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως τις 17-7-2018 ημέρα Τρίτη .και ώρα 14:00. Η προσφορά σας θα πρέπει να τηρεί απαραιτήτως τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω:

Αρχείο: