ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑ 20 ΠΕΥΚΩΝ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20η/18-08-2017 ( θέμα 6ο) απόφασης Δ.Σ.

ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την υλοτομία είκοσι (20)   

ατόμων πεύκης και το κλάδεμα δέντρων εντός του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου.

Αρχείο: