ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Εσωτερικούς ελεγκτές (φυσικά πρόσωπα),ενταγμένους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών 

που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Δημόσιες Επιχειρήσεις ή τακτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών,

 με αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, με πιστοποίηση CIA,

 με πιστοποιημένες  γνώσεις  Επιθεωρητού ποιότητας και άδεια λογιστή φοροτεχνικού τύπου Α’,

 να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή και σύναψη ετήσιας σύμβασης ενός (1) έτους,

 με δικαίωμα παράτασης με τους ίδιους όρους για δύο (2) ακόμα έτη, εσωτερικού ελεγκτή

 για το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» . 

Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν θα γίνονται δεκτές.