ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της υπ’ αριθμ. 6η/21-03-2017 (θέμα 28ο)  απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών Θρεπτικών Υλικών,  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”.
         Προϋπολογισμός δαπάνης  45.000, 00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.17%

 

Αρχείο: