ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της υπ’ αριθμ.11η/8-6-2017 θέμα 25ο  απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ιματισμού,  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”.
         Προϋπολογισμός δαπάνης  22.000, 00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.17%

 

Αρχείο: