ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 16η /13-7-2017 (θέμα 14ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για την διενέργεια φυσιοχημικής ανάλυσης ούρων  με συνοδό εξοπλισμό   (CPV   38434500-1. ), για ένα έτος .
     Προϋπολογισμός δαπάνης  8.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α.

 

Αρχείο: