ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

 Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 11η /9.6.2017 (θέμα 80ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».
Προϋπολογισμός δαπάνης 90.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.