ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤΜΟΥ

 Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 11η /9.6.2017 (θέμα 81ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επαναφορά των εγκαταστάσεων ατμού του Γ.Ν.Μ. “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” σε συνθήκες ομαλής, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας.
 Προϋπολογισμός δαπάνης 110.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.