ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 10η /29.05.2017 (θέμα 8ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή  ανοικτό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας χώρων του Γ.Ν.Μ. «Βοστάνειο», της ΜΤΕΝΣ, του ΚΕΦΙΑΠ και του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, για ένα   (1)  έτος .      

 Προϋπολογισμός δαπάνης 499.600, 00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.