ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ 1/01/2016 ΕΩΣ 30/09/2016

ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2016 έως 30/9/2016.

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτούνται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα 01-01-2016 έως 30-9-2016.