ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ 1-1-2016 ΩΣ 31-8-2016

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτούνται οι παρακάτω

πίνακες που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα

01-01-2016 έως 31-8-2016.