ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

  Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
      Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 16η/13-7-2017 (θέμα 15ο) απόφασης Δ.Σ., επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τη προμήθεια Υγραερίου (CPV:09121000-3) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για δύο (2) έτη .

      Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 47646

      Προϋπολογισμός δαπάνης 600.000, 00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

 

Αρχείο: