ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 6η /21.03.2017 (θέμα 39ο) απόφασης Δ.Σ., επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Ανάθεση Υπηρεσιών Πλύσης –Καθαρισμού του Ιματισμού  (CPV:98310000-9) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για εννέα (9) μήνες .

      Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 41755.

      Προϋπολογισμός δαπάνης 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.