ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 11η /08.06.2017 (θέμα 17ο) απόφασης Δ.Σ., επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τη προμήθεια υγρών καυσίμων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος .