ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
  Ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα είδη ή τις υπηρεσίες που τυχόν θα είναι ενταγμένα σε αυτό, την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη Ε.Ε.Ε.Κ .και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

 

Αρχείο: