ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 20η /18.08.2017  (θέμα 11ο

απόφασης Δ.Σ.,  επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τη προμήθεια υγρών καυσίμων του Νοσοκομείου

Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος .