ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 6η/22.03.2017 (θέμα 73ο) απόφασης Δ.Σ.,

επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

για τη προμήθεια Υγραερίου (CPV:09121000-3) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για δύο (2) έτη .