ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 18 /2017
A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 41050
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του Παρατηρητηρίου

Τιμών για τα είδη ή τις υπηρεσίες που τυχόν θα είναι ενταγμένα σε αυτό, την ημέρα

υποβολής της προσφοράς