ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΥΠΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 25 /2017

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο,

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να

είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια δύο (2)

μηχανημάτων  για την δημιουργία Τμήματος Διαταραχών Ύπνου, για τις

ανάγκες του  Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».