ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 17/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο,

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  (η οποία δεν μπορεί να είναι

υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια    

  μή αναλωσίμου εξοπλισμού καθαριότητας , για τις ανάγκες  του Γενικού

Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».