ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 9η /3-5-2017 (θέμα 5ο)

απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου ια την παροχή υπηρεσιών εστίασης

και διανομής φαγητού  για επτά (7) μήνες  (CPV :55521200-0)

Αρχείο: