ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ''ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ'' έχοντας υπόψη την με αριθμό 29/3-10-2017 (θέμα 3o), 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (εφεξής Δ.Σ),

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό με προσφορές σε Ευρώ για την ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας

των Κτιριακών Εγκαταστάσεων, του Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκομείου..

Αρχείο: