Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Νοσηλευτικού Προσωπικου με αποδειξη παροχής υπηρεσιών

 Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. πρωτ. 17262/14-10-2016 (ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6) πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών

στο Νοσοκομείο μας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σας ενημερώνουμε ότι η

Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στην έκδοση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ,

που επισυνάπτονται,με βάσει τα κριτήρια που τίθενται στην ως άνω πρόσκληση.

Περιοδος υποβολής ενστάσεων απο 24-11-2016 μέχρι και 30-11-2016 στο Τμήμα ΔΑΔ (Υπ'οψην κ. Ψουνου)