ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32η/9-12-16 (θέμα 8o)  ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προληπτική/τακτική και έκτατη συντήρηση των Συστημάτων επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και του Βιοχημικού εργαστηρίου του Γ.Ν.Μ. “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”  για ένα (1) έτος .

        Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α. με το οποίο θα επιβαρύνεται η προσφερόμενη τιμή.
     Συνολικό ποσό έγκρισης 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%