ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης μετά από το υπ'αριθμ. 13974/5-9-2017 αίτημα των αρμοδίων ιατρών και την υπ'αριθμ. 10η/13-9-2017 (Θέμα 2ο) απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, ζητά την  υποβολή κλειστής προσφοράς για την προμήθεια Ορθοπεδικών υλικών (CPV: 33141700-7),   για δημιουργία παρακαταθήκης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.