ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

      Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης μετά από σχετικά αιτήματα των αρμοδίων ιατρών και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 2η/22-2-2017 (Θέμα 4ο) απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, ζητά την  επανυποβολή κλειστής προσφοράς για την προμήθεια Ορθοπεδικών Μοσχευμάτων (σπογγώδη τρίμματα) (CPV: 33183100-7),   για δημιουργία παρακαταθήκης, με σκοπό την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  χαμηλότερη τιμή.