ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTIVIRUS

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6η/21-03-2017 (θέμα 26ο) ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια antivirus (cpv:48700000-5) για τους υπολογιστές του με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Αρχείο: