ΑΊΤΗΜΑ ΚΑΤΆΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ –ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΌΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΉΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ.

         Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/15-9-2017 (θέμα 7) απόφασης  Δ.Σ.,  ζητά την υποβολή  κλειστής προσφοράς για την ανάθεση του ελέγχου –συντήρηση- αναγόμωση και αντικατάσταση  πυροσβεστήρων για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή η οποία θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 2540/07-11-2011.

 

Αρχείο: