ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9η/03-05-2017 (θέμα 13o)  ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την  συντήρηση του νέου τηλεφωνικού κέντρου για ένα (1) έτος και την προμήθεια οκτώ (8) καρτών - εγκατάσταση και προγραμματισμός αυτών.