ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33η/19-12-2016 (θέμα 47o)  ζητά την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας στον 3ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Μυτιλήνης,                                                

        Παρακαλούμε η προσφορά σας (τιμή) να είναι χωρίς Φ.Π.Α. και να αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α. με το οποίο θα επιβαρύνεται η προσφερόμενη τιμή.
     Συνολικό ποσό έγκρισης 7.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%